خانه » بارم بندی » دانلود بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه

دانلود بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه

Loading...

Average: 4.5 Count: 10

امروز با پست دیگری تحت عنوان ” دانلود بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه ” ،با شما کاربران همیشگی تیک بین همراه هستیم.برای دانلود و مطالعه ی طرح موردنظر در ادامه ی مطلب، همراه ما باشید.

دانلود بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه

دانلود بارم بندی زبان انگلیسی

آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ

اﯾﻦ آزﻣﻮن، از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب داﻧﺶ آﻣﻮز و ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻼﺳﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ اول و دوم، ﻫﺮ ﯾﮏ 20 ﻧﻤﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮان ﮔﺮاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اول و دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

Speaking , Reading , Writing , Listening , Grammar , Vocabulary

ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم 5 نمره به درس 1 و 2 و 15 نمره به درس 3 و 4 اختصاص می یابد.

بخش های listening , speaking آزمون پایانی (مجموعا 8 نمره) یک تا دو هفته پیش از آغاز امتحانات پایانی هر نیمسال برگزار می گردد.مابقی آزمون (12 نمره) در روز اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔـﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ.

آزمون Speaking در بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم

در این آزمون مواردی همچون مصاحبه ( Interview )،تک گویی ( Monologue ) و ایفای نقش ( Role Play ) ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕر ،متناسب با مضمون ها و ساختارهای تدریس شده در کتاب صورت می گیرد.(مجموعا 4 نمره)

آزمون Listening در بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ درك ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﯿﺪاري ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

دو متن برگرفته از کتاب (مجموعا 2 نمره ) و یک متن خارج از کتاب (2 نمره) که همسو و هماهنگ با مضامین و ساختارهای مرتبط و هم سطح با کتاب درسی است.

آزمون بخش های Listening , Reading  , Writing , Grammar , Vocabulary می تواند شامل گسترده ای از تمرین ها و فعالیت های متنوع باشد که (ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي، ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻧﯽ، ﭘﺮﮐـﺮدن ﺟـﺎي ﺧـﺎﻟﯽ، درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال و… ) ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﮐﺘﺎب ﮐﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮع آزمون مستمر و آزمون پایانی تقسیم بر 2 خواهد بود.

اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر

آزﻣﻮن ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر (=در بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم) ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آزﻣﻮن  Speaking , Listening در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ

بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه

ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﻤﺴﺎل ها = ( 20 نمره پایانی + 20 نمره مستمر ) تقسیم بر 2

توضیحات فنی انگلیسی پایه دهم متوسطه :

پوشه موجود شامل فایلی با فرمت PDF است که برای مطالعه ی آن می توانید از نرمفزار Adobe Reader استفاده کنید.برای خروج فایل موجود از فرمت RAR نیز می توان از نرمفزار WinRAR استفاده کرد.برای دانلود بارم بندی زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه ،از لینک زیر استفاده کنید.

حجم فایل : 73 KB

فرمت فایل : RAR

دانلود فایل با لینک مستقیم

رمز فایل فشرده : tikbin.com

منبع : تیک بین | آموزش , سفارش, دانلود, تیزر, پاورپوینت

درباره‌ی TikBin

همچنین ببینید

دانلود نمونه سوال دوره فهم قرآن

دانلود نمونه سوال دوره فهم قرآن

برای دانلود نمونه سوال دوره فهم قرآن ( مخصوص امتحان فهم قرآن ) به ادامه ی …

3 نظر

  1. اکبرزاده

    چرا دانلود نمیشه؟؟

دیدگاهتان را بنویسید